Search
No results for your search.
Sorry, an unexpected error occurred

CZYM JEST LOGIKA DZIAŁANIA ( ACTION LOGIC)?

Termin logika działania opisuje sposób tworzenia i nadawania znaczenia doświadczeniom, który leży u podłoża rozumowania (tego JAK ktoś myśli) i zachowania jednostki. Torbert stworzył to pojęcie, aby opisać etapy rozwoju ego w sposób, który jest zgodny z językiem organizacji i zarządzania. Opisane przez Torberta i Cook-Greuter logiki działania (Cook-Greuter, 1999; Torbert, et al., 2004), są oparte na ramach rozwoju ego stworzonych przez Loevinger (Loevinger, 1966). Logiki działania zwykle opisywane są w ramach dziewięcioetapowego modelu. W miarę jak jednostka przechodzi przez kolejne etapy, organizuje swoje doświadczenia zgodnie z coraz bardziej złożoną logiką.

Cook-Greuter definiuje logikę działania jako:

"System psycho-logiczny (sic) z trzema wzajemnie powiązanymi elementami. Komponent działania (operacyjny, zachowań) przygląda się temu, co dorośli postrzegają jako cel życia, jakie potrzeby zaspokajają i w jakim kierunku zmierza ich życie. Komponent afektywny dotyczy emocji i doświadczenia bycia w świecie. Komponent poznawczy odnosi się do pytania, jak człowiek myśli o sobie i o świecie. Ważne jest, aby zrozumieć, że logika każdego działania wyłania się z syntezy działania, bycia i myślenia pomimo terminu logika, co może sugerować nacisk na poznanie....[Teoria ta] dostarcza nam jednego możliwego opisu tego, w jaki sposób jednostki poruszają się po ludzkiej egzystencji za pomocą nawigacyjnej punktu ciężkości, zdrowego rozsądku, coraz bardziej złożonych map, algorytmów i intuicji." (tłumaczenie własne za Cook-Greuter, S. R. (2005). Ego development: Nine levels of increasing embrace.)

PONIŻSZE ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIA TRZY NAJWAŻNIEJSZE KOMPONENTY LOGIKI DZIAŁANIA:

Działanie (Doing) - wymiar zachowań odpowiada za radzenie sobie z rzeczywistością, określanie potrzeb i celów, nadawanie sensu. Jest to wymiar behawioralny odpowiadający na pytania: Jak jednostka wchodzi w interakcje? Jakie potrzeby są ważne, jakie cele warto osiągać? Jak jednostka radzi sobie z życiem, z trudnościami życiowymi? Jakie jest znaczenie innych ludzi w życiu?

Bycie (Being) - wymiar afektywny, emocjonalny, odpowiada za świadomość, przeżywanie doświadczeń, emocje. Jest to wymiar afektywny odpowiadający na pytania: Jak jednostka czuje się przeżywając i doświadczając różnych rzeczy? Jak sobie radzi z emocjami i przeżyciami? W jaki sposób przeżywa i przetwarza doświadczenia? Jakie są najlepsze strategie obrony?

Myślenie (Thinking) - wymiar poznawczy odpowiada za koncepcje, teorie, wiedzę interpretację rzeczywistości. Jest to wymiar poznawczy i odpowiadający na pytania: W jaki sposób jednostka myśli? W jaki sposób jednostka nadaje strukturę własnemu myśleniu? W jaki sposób tłumaczy zjawiska? W jaki sposób nadają znaczenie i sens swoim doświadczeniom? Jaka jest logika stojąca za jednostkową perspektywą na samego/samą siebie i świat?

Najbardziej złożone logiki działania są dostępne dla każdego, co oznacza, że stanowią one potencjał rozwojowy każdego człowieka. Jednak większość ludzi (75-80%) we współczesnym społeczeństwie funkcjonuje na konwencjonalnych etapach, z logiką działania Dyplomaty, Eksperta, lub Zdobywcy. Tylko 15-20% dorosłych działa na etapie rozwojowym post konwencjonalnym, zgodnie z logiką działania Indywidualisty, Stratega, Alchemika czy Ironisty. Najrzadsze są jednostki znajdujące się na dwóch najstarszych etapach — Alchemika i Ironisty — a więc logikach działania opartych na transcendencji ego (odpowiednio 1,5% i 0,5% całej dorosłej populacji).

Rozwoju nie można wymusić

Istnieje istotna różnica między pomaganiem liderowi w rozwoju a próbą zmuszenia go do tego. Susanne Cook-Greuter podkreśla, że każdy etap rozwoju jest ważny i potrzebny. Rozwój horyzontalny w obrębie etapu jest tak samo ważny jak rozwój wertykalny. Twoim zadaniem nie jest zmuszanie kogoś do rozwoju. Twoim zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków, w których ktoś może się rozwijać.

Rodzaje Logik Działania

OPORTUNISTA (POZIOM KONWENCJONALNY)

DYPLOMATA (POZIOM KONWENCJONALNY)

ZDOBYWCA (POZIOM KONWENCJONALNY)

INDYWIDUALISTA (POZIOM POSTKONWENCJONALNY)

STRATEG (POZIOM POSTKONWENCJONALNY)


Obejrzyj prezentację powyższego modelu

DAVID ROOKE Leadership TransformationOn This Page